بچه دار شدن متعدد و عجیب یک زوج جالب ! + عکس

بچه دار شدن متعدد و عجیب یک زوج جالب ! + عکس
احتمال به دنیا آمدن دوقلو های با نژاد متفاوت دو در میلیون هست!
 
یعنی دو بار اتفاق افتادنش چهار هزارم در میلیارد می شود. این زوج آمار را از پا در آورده اند!
 
بچه دار شدن متعدد و عجیب یک زوج جالب ! + عکس
 
بچه دار شدن متعدد و عجیب یک زوج جالب ! + عکس