بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر

مجموعه : جن و ارواح
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر
برخی از مردم هند عقیده دارند ارواح خبیث می توانند به بدنشان نفوذ کنند و حال برای درمان خود به این مکان مراجعه کرده و حاضرنند همه جور رفتار خشنی را تحمل کنند تا شاید جسمشان آزاد شود.
به گزارش تکناز خرافات زیادی در بین مردم هند رواج دارد که باعث شده هندوستان را کشوری از عجایب جهان بنامیم.
 
گزارش تصویری از بیرون کردن ارواح خبیثه از بدن بیماران در هند
 
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر
 
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر
 
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر
 
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر
 
بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر

بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر

بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر

بیرون کردن روح خبیث از بدن بصورتی بسیار عجیب !+ تصاویر