بیماری عجیب دختری که صدای خر را در می آورد (عکس)

بیماری عجیب دختری که صدای خر را در می آورد (عکس)
دختری که با بیماری عجیبش همه را متعجب کرده است.
کادی هیگل ، زن ۱۸ ساله آمریکایی از نوعی بیماری نادر عصبی رنج می برد که در آن روزی ۱۰ الی ۱۵ بار همانند خرها عرعر می کند.

 

بیماری عجیب دختری که صدای خر را در می آورد (عکس)
پزشکان این زن معتقدند که ۵۰ درصد امکان بهبود کادی در آینده وجود دارد.
بیماری عجیب دختری که صدای خر را در می آورد (عکس)
بیماری عجیب دختری که صدای خر را در می آورد (عکس)