بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط…

مجموعه : عاشقانه
بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط…

شعر زیبا و عاشقانه علی صفری

بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط

زندگی لبخند معنا دار می خواهد فقط

بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط...

شعر زیبا و خواندنی

 

چشمها به اتفاق تازه عادت می کنند

سر اگر عاشق شود ، دیوار می خواهد فقط

 

با غضب افتاده ام از چشم های قهوه ایت

حال و روزم قهوه قاجار می خواهد فقط

بی تو جای خالی ات انکار می خواهد فقط...

شعر زیبا در مورد تنهایی

 

حق من بودی ولی حالا به ناحق نیستی

حرف حق هر جور باشد دار می خواهد فقط

 

نیستی حتی برای لحظه ای یادم کنی

انتظار دیدنت تکرار می خواهد فقط

 

بغض وقتی می رسد ، شاعر نباشی بهتر است

بغض وقتی گریه شد ،خودکار می خواهد فقط

 

چشم های خیسم امشب آبروداری کنید

مرد جای گریه اش سیگار می خواهد فقط

علی صفری