تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

هلیکوپتری که اکنون محلی جالب برای زندگی است.

 

تصاویر دیدنی از هلی کوپتر نظامی که به خانه تبدیل شده است.

 

یک خانواده انگلستانی با تهیه هلیکوپتر نیروی دریایی کشور خود، این ابزار نظامی را به محل اقامتی مناسب برای سپری کردن تعطیلات خود تبدیل کرده اند. این هلیکوپتر در سال 1998 از زده خارج شده ولی تا سال 2002 از آن در دوره های آموزشی استفاده می کردند

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

هلیکوپتر زیبا

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

هلیکوپتر نظامی

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

عکس تبدیل هلیکوپتر به خانه

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

هلیکوپتر

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)

هلیکوپتر نظامی و تبدیل آن به خانه

تبدیل یک هلیکوپتر نظامی به خانه زیبا (عکس)