تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی چگونه انجام می پذیرد؟

مجموعه : مجله خبری

تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی

یکی از مهم ترین مراحل طرح امکان سنجی ، تجزیه و تحلیل مالی طرح توجیهی یک پروژه ی اقتصادی است. در این بخش از طرح امکان سنجی محاسبات مالی و اقتصادی دقیقی بر روی تأمین منابع، هزینه ها، میزان سود قابل دستیابی ناشی از اجرای پروژه و دیگر موارد ضروری صورت می پذیرد. تجزیه و تحلیل مالی در طرح توجیهی پروژه های اقتصادی یکی از بخش های حائز اهمیت و دارای حساسیت در امکان سنجی پروژه محسوب می شود که در سرنوشت سرمایه گذاری بر روی یک پروژه ی اقتصادی بسیار موثر است.

 

در این بخش توانمندی های اجرایی و مدیریتی پروژه در ابعاد گوناگون خود و با در نظر گرفتن موقعیت ها و شرایط متنوع مورد مطالعه قرار می گیرد. در نتیجه به این پرسش پاسخ می دهد که طرح و برنامه ی موجود برای عملی شدن و تحقق یک سرمایه گذاری مناسب و سودآور مطلوب است یا خیر.

 

تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی چگونه انجام می پذیرد؟

محاسبات مالی در طرح امکان سنجی

 

هزینه های سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی 

در آغاز کار اجرای هر ایده و طرح تجاری و اقتصادی رعایت اصولی برای راه اندازی و شروعی متناسب با شرایط مختلف بازار ضروری است. برای راه اندازی و آغاز یک پروژه ی اقتصادی محاسبه ی هزینه های اولیه و برآورد میزان سرمایه ی مورد نیاز در شروع کار یک اصل مهم تلقی می شود. در طرح امکان سنجی و در بخش تجزیه و تحلیل مالی تلاش می شود این هزینه های مورد نیاز و سرمایه ی اولیه برای شروع کار مورد محاسبه ی دقیق قرار گیرد تا سرمایه گذار بر اساس هزینه های پیش بینی شده مدیریت منابع مالی و روش های تأمین بودجه ی مورد نیاز را در دستور کار قرار دهد. هزینه های سرمایه گذاری که در بخش تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی مورد مطالعه قرار می گیرند بیش تر مرتبط با راه اندازی و اجرای اولیه ی ایده ی کسب و کار هستند و از این رو به عنوان خشت اول یک پروژه ی اقتصادی در بازدهی و موفقیت کلیت طرح نقشی اساسی ایفا می کنند. هم چنین طرح امکان سنجی در بخش تجزیه و تحلیل مالی پروژه، بودجه ی مورد نیاز و راه های تأمین این بودجه از منابع مختلف و قابل دسترس را مورد بررسی قرار داده و به سرمایه گذار معرفی می نماید. در این بخش از طرح امکان سنجی حوزه های ضروری و مهم پروژه برای تخصیص هزینه و سرمایه ی مورد نیاز در آن بخش شناسایی شده و به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار می گیرند.

 

تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی چگونه انجام می پذیرد؟

تجزیه و تحلیل مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری در طرح امکان سنجی

 

 

تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی

بخش مهم دیگری که در ادامه ی راه و طی مسیر پیش روی یک پروژه ی اقتصادی در تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی مورد بررسی قرار می گیرد. تشخیص و پیش بینی دقیق هزینه هایی است که محصولات و خدمات را آماده‌ی عرضه به بازار کند. طرح امکان سنجی ، که عموما توسط شرکت های مهندسان مشاور انجام می پذیرد، در بخش تجزیه و تحلیل مالی به دنبال این است که میزان هزینه های مورد نیاز برای فرآیند تولید تا عرضه را مورد مطالعه قرار داده و محاسبه نماید. هم چنین برآورد هزینه های تولید در گزارش طرح توجیهی یک پروژه ی اقتصادی به سرمایه گذار مربوطه کمک می کند تا شیوه های تأمین بودجه برای هزینه های تولید را متناسب با میزان و مقدار بودجه ی پیش بینی شده برای تولید اتخاذ نماید. به دست دادن چنین چشم انداز و دورنمایی از هزینه های موجود برای پروژه در طرح امکان سنجی احتمال خطا و ریسک های سرمایه گذاری را به حداقل می رساند. بدین معنی که بر اساس تحلیل نقطه‌ی سر به سر نشان می دهد که هزینه های تولید را تا چه میزان و در چه زمینه هایی می توان کاهش داد تا سرمایه گذاری مورد توجه با زیان دهی و شکست مواجه نشود. نقطه ی سر به سر نقطه ای را نشان می دهد که یک پروژه ی اقتصادی هزینه ی سرمایه گذاری خود را از درآمد ناشی از فعالیت در بازار کسب کرده است و بعد از آن هر میزانی از کسب درآمد به عنوان سود ناشی از سرمایه گذاری محسوب می گردد. طرح امکان سنجی با محاسبه ی کل هزینه ی سرمایه گذاری و تولید نشان می دهد که نقطه ی سر به سر در سرمایه گذاری کجا قرار دارد تا سیاست های سودآوری ناشی از سرمایه گذاری در زمانی مناسب در دستورکار قرار گیرد. هم چنین طرح امکان سنجی با تشخیص زمینه هایی که به عنوان هزینه های مضاعف و قابل حذف در نظر گرفته می شوند هزینه های تولید را کاهش داده و در نهایت منجربه افزایش بهره وری و سوددهی پروژه می گردد.

تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی چگونه انجام می پذیرد؟

پیش‌بینی هزینه‌های تولید در طرح توجیهی و افزایش بهره‌روی

 

چشم انداز درآمد سالیانه در تجزیه و تحلیل مالی طرح امکان سنجی

اصلی ترین و جدی ترین هدف سرمایه گذاری در هر فعالیت اقتصادی کسب سود و مزایای مالی است. مطالعاتی که در طرح امکان سنجی صورت می گیرد با بررسی ظرفیت های موجود در بازار مربوطه و محاسبه ی میزان تقاضای موجود کمک می کند تا بازگشت سرمایه و سود ناشی از سرمایه گذاری با خطرات احتمالی کم تری مواجه شود. هم چنین طرح توجیهی فنی اقتصادی با تعیین میزان سود متناسب با نرخ های طبیعی در بازار، مختصات و شرایط یک سرمایه گذاری معقول را به تصویر می کشد. از این رو درآمد سالیانه و ثابتی که باید از اجرای ایده ی کسب و کار حاصل شود از پیش در طرح امکان سنجی مشخص خواهد شد. تشخیص درآمد استاندارد و معمولی که با نرخ سود بازار برای حجم سرمایه گذاری متناسب باشد، مرزهای سود و زیان یک فعالیت اقتصادی را معین می کند. یعنی به این پرسش پاسخ می دهد که میزان درآمد سالیانه و ثابت پیش بینی شده برای پروژه تا چه میزان باید باشد که پروژه ی سرمایه گذاری مورد نظر به زیان دهی نرسد ودر نهایت با شکست مواجه نگردد.

 

محاسبه‌ی درآمد سالیانه‌ی مطلوب در طرح امکان سنجی