ترفند جنسی زنان جاسوس اسرائیلی !

مجموعه : مجله خبری
ترفند جنسی زنان جاسوس اسرائیلی !

رژیم صهیونیستی از خصوصیات جنسیزنانبرای دست یابی اهداف جاسوسی خود استفاده می کند.

به گزارش تایمز اسراییل، برای اولین بار 5 زن جاسوس موساد با یک روزنامه عبری زبان صهیونیستی مصاحبه کرده  و از فعالیت های مخفیانه خود برای سرویس مخفی اسراییل سخن به میان آورده اند.

براساس گفته های این جاسوسان، زن های جاسوس موساد از مکر و حیله های زنانه برای فریب دادن طعمه های خود استفاده می کنند.

یکی از این ‍زن ها با نام یائل می گوید: طنازی های زنانه یکی از راه های بسیار مناسب در ماوریت های جاسوسی است. این زن جاسوس می افزاید: زن ها در برخی ماموریت ها از مردان جاسوس بهتر عمل می کنند. مردی که می خواهد در مناطق ممنوعه وارد شود، شانس کمی برای راه پیدا کردن دارد، اما شانس موفقیت یک زن خندان و جذاب بسیار بیشتر است.

افسر بلند پایه زن موساد:ما از زن بودن خود بهره می بریم

افرات، بلندپایه ترین فرمانده عملیاتی زن موساد می افزاید: ما از زن بودن خود بهره می بریم زیرا هرکاری برای موفقیت توجیه آمیز است.

زن های موساد در كدام عملیات ها نقش فعال داشته اند؟

یکی از عملیات های مهم موساد که در آن از زنان استفاده شد عملیات سال 1987 بود؛ مردخای وانونو مهندس هسته ای نیروگاه دیمونای رژیم صهیونیستی اسرار زرادخانه های هسته ای اسراییل را به نیویورک تایمز فروخت. خانم سیندی، یکی از جاسوسان موساد، با وانونو رابطه برقرار کرده و او را به تله می اندازد. وانونو در آن موقع دستگیر و به سرزمین های اشغالی بازگردانده می شود.