تست روانشناسی فضولی!!!

تست روانشناسی فضولی!!!

اگرچه كنجكاوى همیشه یك صفت پسندیده محسوب مى شود اما اگر ازحد متعارف خود خارج شود دیگر آن قدرها هم پسندیده نخواهدبود.

 

شما معمولاً با دوستان فضولتان چكارمى كنید؟

 

بدون تردید سعى مى كنید هرطورشده آنها را از سرخودتان بازكنید، درست است؟

 

اما آیا مى دانید خود شما چقدر دچار این مشكل هستید؟

 

مطالب مشابه : تست شخصیت شناسی با انگشتر

فضولی یا کنجکاوی

تست امروز ما معلوم مى كند شما تا چه اندازه فضول هستید…!

 

تصوركنید كه صبح خواب مانده اید و دیرتان شده است.

 

هنگام خروج از خانه صداى دعواى همسایه را مى شنوید.

 

آیا مى ایستید تا ببینید موضوع ازچه قرار است؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

با دوستتان مشغول مكالمه تلفنى هستید كه مجبور مى شوید مدتى منتظربمانید تا او به مكالمه دیگرى كه درانتظار است پاسخ دهد آیا وقتى براى ادامه مكالمه شما برمى گردد از او مى پرسید چه كسى پشت خط منتظر بود؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

به منزل دوستتان رفته اید و او براى انجام كارى از اتاق خارج مى شود.

 

روى میز او یك نامه جلب توجه مى كند.

گوش کردن به مکالمه ی دیگران

آیا نگاهى به آن مى اندازید؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

دراتوبوس یا تاكسى نشسته اید و فرد كنارى شما مشغول مطالعه است.

 

دراین شرایط چه مى كنید؟

 

ـ مستقیماً به آنچه او مطالعه مى كند خیره شده و شما هم همراه او مطالعه مى كنید.(۱۰)

 

ـ هرازچندگاهى نگاهى دزدكى مى اندازید تا ببینید او چه چیزى مطالعه مى كند. (۵)

 

ـ كاملاً بى تفاوت رفتارمى كنید. (۰)

 

✅ مطالب مشابه : تست روانشناسی عشق و دوستی

آیا کنجکاوی هم فضولی محسوب می شود

اگر شما بدانید كه یكى از آشنایان رازى دارد، چه مى كنید؟

 

ـ هرطور شده سعى مى كنید سرازكار او درآورید. (۱۰)

 

ـ اگر صحبتى درباره آن پیش بیاید، كنجكاو مى شوید. (۵)

 

ـ رازهاى دیگران، مسائل شخصى آنهاست و سعى نمى كنید وارد حیطه خصوصى آنهاشوید.(۰)

 

اگرجایى دعوا یا تصادفى اتفاق بیفتد، آیا نزدیك مى شوید تا ببینید جریان ازچه قرار است؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

جستجو کردن کیف دیگران چه کاری محسوب می شود

اگر وارد رستورانى شوید و ببینید یكى از آشنایان با فردغریبه اى آنجاست، آیا كنجكاو مى شوید ببینید غریبه چه كسى است؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

آیا معمولاً درباره قیمت و محل خرید چیزهایى كه دوستانتان مى خرند پرس و جو مى كنید؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

آیا تا به حال كیف دیگران را بدون اجازه شان جست وجو كرده اید؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

مساءل خصوصی

اگر رمز عبور شناسه دوستانتان را داشته باشید سرى به ایمیل هاى آنها مى زنید؟

 

ـ بله (۱۰)

ـ خیر (۰)

 

(۰ تا ۳۰ امتیاز): شما به هیچوجه اهل دخالت و فضولى دركارهاى دیگران نیستید و این یك امتیاز بزرگ براى شما محسوب مى شود.

 

شما احتمالاً فكرمى كنید مسائل خصوصى دیگران برایتان جالب نیست و یا آنقدر به حیطه خصوصى آنها اهمیت مى دهید كه خودتان را مجاز نمى دانید آن را مخدوش كنید.

 

شاید هم آنقدر سرتان گرم است كه وقت فكركردن به مسائل دیگران را ندارید.

 

به هرحال شما كاملاً به دیگران احترام مى گذارید و درمورد مسائلى كه به شما ارتباطى پیدانمى كند كنجكاوى به خرج نمى دهید.

 

اطرافیان شما معمولاً فكرمى كنند مى توانند به شما اطمینان كنند و شما نیز توقع متقابلى از آنها دارید.

 

(۳۵ تا ۷۰امتیاز):

 

خوب شما طبیعتاً فرد كنجكاوى هستید، اما تلاش مى كنید زیاد دركارهاى دیگران دخالت نكنید.

 

اما گاهى اوقات این كنجكاوى آنقدر شدید است كه نمى توانید جلوى خودتان رابگیرید و گهگاهى از راه خود خارج مى شوید و سركى به كاردیگران مى كشید.

 

اما خوشبختانه این كارهمیشگى نیست.

 

مطالب مشابه : 10 تست اختلال اضطراب اجتماعی 

عاشق اطلاعات از دیگران

اگرچه كنجكاوى خوب و درمواردى لازم است، اما زیاده روى درآن مى تواند شما را دچار دردسر كند.

 

اكثر مردم دوست ندارند كسى در كارشان دخالت كند.

 

بنابراین بهتر است كارى انجام ندهید كه دوست ندارید دیگران نسبت به شما انجام دهند.

 

(۷۵ تا ۱۰۰ امتیاز): شما عاشق این هستید كه همه چیز را درباره همه كس بدانید و براى این كار هرچه از دستتان بربیاید انجام مى دهید.

 

شما از آن دسته افراد هستید كه مراقب دیگران هستند.

فال گوش ایستادن

فال گوش مى ایستند و حتى بعضى مواقع مستقیماً از دیگران درباره مسائل خصوصى شان سؤال مى كنند.

 

اگر شما به عنوان فرد فضولى درجمع دوستان و آشنایانتان معروف نشده اید، احتمال اینكه چنین لقبى به شما اختصاص پیداكند بسیار زیاد است.

 

كنجكاوى دروجود شما بسیار فراتر ازحدمتعارف آن وجوددارد و متأسفانه شما آن را معطوف به مسائل دیگران كرده اید كه به هیچوجه برایشان خوشایند نیست.

 

اگر این روال ادامه پیداكند، مى توانید مطمئن باشید كه سعى خواهندكرد فضولى هاى شما را هرطور شده جبران كنند!

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز