تست هوش جالب تصویری (21)

تست هوش جالب تصویری (21)
 
اگر بتوانید این تصویر را در دو جهت مشاهده کنید ضریب هوشی شما بالای 160 میباشد.!
 
 
چنان که تصویر را در حال چرخش به سمت عقربه ی ساعت میبینید، از نیمکره ی راست مغز استفاده میکنید.
و چنانکه در خلاف عقربه های ساعت ببینید ، از نیمکره ی چپ مغز خود استفاده میکنید. حال اگر بتوانید:
 
در دو جهت مشاهده کنید ضریب هوشی شما بالای 160 میباشد.
 
تست هوش جالب تصویری (21)