تست هوش جدید ( 2 )

تست هوش جدید ( 2 )

 انتخاب بعدی کدام هست ؟

از گزینه های زیر انتخاب کنید

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

جواب هم گزینه D میشد مهره های سیاه از 4 شروع شده و هر بار یکی به اونها اضافه می شود