تست هوش رابطه جالب اعداد

تست هوش رابطه جالب اعداد

تست هوشی متفاوت و جالب از رابطه میان اعداد که باید پیدا کنید

 

به شکل زیر نگاه کنید، با توجه به روابط منطقی که بین اعداد وجود دارد، بجای علامت سؤال، عدد مناسب را قرار دهید…

پاسخ تست هوش ‘رابطه اعداد!’

9

در هر سطر، اگر عدد وسط را از مکعب عدد سمت چپ کسر می کنیم، مکعب عدد سمت راست بدست می آید:

370 -33 = 343 = 73
224 -23 = 216 = 63
730 -13 = 729 = 93