تصاویردیدنی از تقلب دریک شبکه خبر

تصاویردیدنی از تقلب دریک شبکه خبر

عکس های زیر نحوه اطلاع رسانی و تهیه گزارش های مردمی در شبکه خبر سیمای کشور چین را نشان می دهد.