تصاویری از مسجدی چوبی در دل طبیعت زیبای اسالم

مجموعه : تصاویر مذهبی
تصاویری از مسجدی چوبی در دل طبیعت زیبای اسالم
سادگی و طبیعت زیبای منطقه بسیار جالب توجه است. مسجد رسول اکرم ، در میانه راه اسالم به خلخال و در یکی از زیباترین چشم اندازها در "لرزره" قرار دارد و به سبک همه خانه های منطقه ، تماماً از چوب ساخته شده است.