تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
وقتی خوب به این تصاویر نگاه کنید متوجه میشوید که واقعا چقدر زیبا این حشره کوچک برای خود لانه ای می سازد. طبیعت با زیبایی های خودش به ما چه درس ها که نمی دهد.
 
برش در امتداد خط مستقیم
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
اندازه گیری فاصله ها
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
تا کردن برگ – هنر واقعی
 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
و نیز از قسمت زیر
 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 
تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره
 

مهندسی واقعی …

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تعبیه درب وردی منزل

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

 تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

آیا این مهندسی نیست؟

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره

 

تصاویری از مهندسی واقعا زیبای یک حشره