تصاویر آبشار طلایی

مجموعه : عکس های طبیعت
یوسمتی پارك در كالیفرنیا امریكا
این پارك در سال 1890 بعنوان پارك ملی انتخاب شد
در ابشاری كه عكس ان را در پایین صفحه ملاحظه میكنید
یكی از دیدنی ترین چشم اندازها میباشد این منظره از انعكاس نور خورشید بر ابشاربا زاویه خاص پدید
می اید این حالت فقط در دو هفته آخر فوریه و در زمانی كوتاه پیش می اید
عكاسی كه این عكس را در این حالت بتواند بگیرد باید بسیار با تحمل و شكیبا باشد
گرفتن چنین عكسی بسیار مشكل است