تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

 

یك شهروند چینی مشغول دویدن روی پله های راهرو خانه ای كه گرفتار سیل شده است

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

عبور یك كشتی تفریحی جدید ساخته شده در آلمان از یك تنگه باریك

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

یك توله سگ در حال سرقت شیر از پستان یك گاو (بریتانیا)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

بدون شرح!

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

استفاده از فیل برای توزیع تراكت های تبلیغاتی در تبلیغات انتخاباتی تایلند

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

یك دختر افغان در كمپ آوارگان افغان در پیشاور پاكستان

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

تصویری زیبا از یك آهوی كوهی درون آب ( ژاپن)

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

ابری رنگین كمانی در ایلینوی آمریكا

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

صخره های زیبای زیر دریا در جنوب استرالیا

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

سنجاب شكمو و بازیگوش مشغول خوردن ماكارونی در یك كمپ تابستانی دانش آموزان در استانبول

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

ماهیگیر مالتی مشغول آمده شدن برای رفتن به دریا و صید ماهی

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

اعتصاب دو روزه رانندگان تاكسی در آتن و بستن خیابان ها

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

نصب مجسمه های آب طلا از خرگوش در خیابان های پكن

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

نمایی زیبا از كهكشان راه شیری در منطقه ای در جنوب استرالیا

تصاویر برگزیده و منتخب روز (125)

لانه سازی پرندگان در چراغ های راهنمایی شهر نیویورك