تصاویر جالب از بزرگترین استخر سرباز جهان

تصاویر جالب از بزرگترین استخر سرباز جهان
«کریستال لاگون» بزرگترین استخر سرباز جهان در »الگاربو» شیلی قرار دارد؛ این استخر با نیم مایل مساحت و ظرفیت 66 گالون آب بزرگترین استخر به اندازه یک دریاچه آب در خود نگه می دارد.