تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان

تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان
 تا دندان درد یا نداشتن دندان درد به سراغمان می آید به سراغ دندان پزشک می رویم اما وریندر سینک، مردی 67 ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت 40 سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.
 

تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان

 
وی می گوید که تا دهه قبل روزی 15 مشتری داشته اما با گذشت زمان دیگر تنها 3 یا 4 نفر در روز به وی مراجعه می کنند. وی معتقد است که تمامی مردم حتی فقیرترین فقیرها نیز حق داشتن دندان های مصنوعی را دارند و به همین دلیل با قیمت های بسیار کم (در حدود 1 یا دو پوند انگلیس برای هر دندان) برای آنها دندان مصنوعی می سازد.

تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان

 

تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان

 
به گزارش تکناز وی این حرفه را از پدر خود و بصورت تجربی یاد گرفته و امیدوار است تا این کار او بتواند خدمتی هرچند کوچک به قشر فقیر کشورش هندوستان باشد همگی مردم برای این مرد آزروی تن سالم و زندگی خوبی را آرزومند هستند.
 

تصاویر جالب از دندان پزشکی کنار خیابان