تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است

تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است
خودروی لوکس تخریب شده حکایت از اتفاقی دارد که در زمان وقوع حتما ناراحتی زیادی برای مالکش به ارمغان آورده؛ هرچند امروز دیگر هیچ نشانی از آن ناراحتی دیده نمی‌شود.

از تقاطع بزرگراه بعثت و خیابان شهید رجایی که به سمت پایین سرازیر شویم، چهره خراشیده شده خودروی گران قیمتی که بیشتر ساعات روز در حاشیه خیابان پارک شده است، توجه هر ناظری را به خود جلب خواهد کرد.

تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است
شواهد و قرائن حاکی از آن است که مایعی روی سرتاسر بدنه خودرو پاشیده شده و رنگ آن را از بین برده، به گونه‌ای که سطح فلزی بدنه خودرو از زیر آن هویدا شده و ضرر مالی زیادی متوجه قیمت آن کرده است.

وقتی به سراغ مالک بنگاه اتومبیلی که مالک خودرو است می‌رویم تا با او همکلام شویم، به شوخی و خنده می‌گوید که روی بدنه خودرویش طرحی جدید اجرا کرده و به این روش از توضیح آنچه روی داده، طفره می‌رود ولی نه تنها پاشیده شدن مایعی (بگذارید نام مایع نگفته باقی بماند!) از سر عداوت و دشمنی را انکار نمی‎‌کند، بلکه با همان روی گشاده اجازه می‌دهد تا از محصول این خشم عکس بگیریم.

تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است
جالب آنجاست که مالک خودرو که خشم خود را به نوعی دیگرگون و خنده را جایگزینش کرده، تاکید دارد که خودرویش فروشی نیست و گویا این جواب را پیشتر بارها و بارها به مشتریان این خودروی عجیب داده است.
تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است
تصاویر جالب از یک ماشین گران قیمت که داغون شده است