تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم
زنان همواره در طول تاریخ نام هایی جاودان از خود بر جای گذاشتند . از علم گرفته تا حتی در جنگ ها نیز نام از زنان به گوش می خورد.

طی سالهای نه چندان دور در دوران جنگ جهانی دوم نیز زنان تلاشهای بسیاری در عرصه جنگ داشته و شغلهای پرخطری را به عهده داشته اند. برخی از این مشاغل مستقیما با جنگ در ارتباط بوده برای مثال زنانی که در ارتش خدمت میکردند و در خدمت نیروهای هوایی و دریایی ارتش کشورهای مختلف بوده اند ، افسران زیادی در طول جنگ جهانی دوم زن بوده اند و مستقیما رهبری نیروها را در خطوط مقدم بر عهده داشته اند. برخی زنان نیز با نفوذ و جاذبه زنانه خود به جاسوسی در جبهه دشمن میپرداختند و از این طریق به کشور خود خدمت میکردند به طوریکه موفق ترین جاسوسان آن دوران را زنان تشکیل میدادند.

در صنعت نیز زنان زیادی وجود داشتند که در کارخانجات به عنوان کارگر، تعمیرکار، مهندس و یا مدیر خدمت رسان به جامعه وجنگ بوده اند. حتی برخی زنان به رانندگی کامیونهای سنگین حمل سلاح مشغول بودند. برخی زنان نیز به پرستاری از نیروهای زخمی پرداخته و در پشت جبهه ها به عنوان پزشک و یا پرستار فعالیت میکردند.

 

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

 
زنان حتی در عرصه کشت و کار هم حضور داشتند و چون اغلب مردان درگیر جنگ بودند زنان در مزارع به کشت و کار پرداخته و از این طریق برخی مایحتاج جامعه جنگزده آن دوران را برطرف میکردند.
به این ترتیب نقش زنان به صورت موثر و انکار ناپذیری به عنوان بخشی از تاریخ ثبت شده است.

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم

تصاویر زنان نام آور ارتشی در جنگ جهانی دوم