تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

مجموعه : عکس های طبیعت
تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

زیباترین عکس های خاص و متفاوت از آب دره های باحال در کشور نروژ

 

این عکاس خلاق 41 ساله سه سال به سراسر نروژ سفر کرده و این عکس ها را ایجاد کرده است. او این عکس ها را با استفاده از یک دوربین GoPro نصب شده بر روی کلاهش و یک دوربین کوچک سونی که در قسمت جلویی کایاک تعبیه شده گرفته است.

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

عکس زیبا

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

آب دره زیبا و رویایی

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

عکس های طبیعت

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

عکس های خاص طبیعت

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ

تصاویر زیبا و رویایی از آب دره ها در کشور نروژ