تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !

تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
این گربه ی بامزه که نیکی ماگی نام دارد، می تواند بر روی پاهای عقبی خود بایستد و مانند انسان بر روی صندلی بنشیند. نیکی گربه ای است که در روسیه زندگی می کند و پس از ارسال عکس هایی ار رفتارهای عجیب او توسط صاحبش، تلویزیون روسیه او را نشان داده است.

تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
صاحب این گربه، ویترامی گوید: نیکی از بچگی قادر بود که بنشیند و بر روی پاهای عقبی خود بایستد.
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !
تصاویر گربه ای بانمک که رفتارش مثل انسان است !