تفاوت مردان و زنان !

تفاوت مردان و زنان !

تفاوت مردان و زنان


ایـن تـفـاوتـها میـان فـرهنـگها، تمدنها، كشورها و نژادهای مـخـتـلف متـنـوع مـی بـاشـد زیــرا هـر كـدام از آنـها دارای اسـتانداردهای متـفـاوتـی از اخـلاقـیات و بـرابری زن و مرد
هستند. امـا تفاوتهای ذكر شده در این مقاله تقریبا فراگیر می باشند:

۱- در دنـیای مردان بسیاری از آنها هنوز چنـیـن میپندارنـد كه پول درآوردن وظیفه آنها میباشد و خانه داری، آشپزی و نـگهداری از فـرزنـدان وظیـفه همـسرانـشان، خـواه شـاغل
باشند و یا نباشند. بنابراین زنـان مجبور هسـتند كـارهـای زیادی را انجام دهند كه سبب ایجاد استرس فراوان در آنها می گردد. در حـالی كـه مـردان روی مبـل لم داده و در حال
تماشای تلویزیون و خوردن چیپس میباشند. البته مردانی نـیـز وجـود دارند كه تـمام كارهای خانه را انـجام مـی دهنـد امـا این كار را در عوض حرف شنوی و مطیع بودن زن هنگامی كه آنها با دوستانشان بیرون میروند انجام میدهند.

۲- بـیشتر اوقـات مـردان نـسبت بـه انـجام كارهای خانه برای همسرانشان تبعیض قائل می گردند. آنها تصور میكنند كه زنان در انجام كارهای عملی كه بـا دسـت انجام میگیرد مهارت ندارند زیرا فاقد نیروی عضلانی كافی میباشند. كاری را كه آنها انجام میدهـند دو برابر بیشتر از حد معمول بطول می انجامد.

۳- زنان حساس تر از مردان میباشند. زنان هیجانات شدید تری در برابر مرگ، مصـیبتها و تغیر و تحولات از خود نشان میدهند. آنـها مـعـمولا زمان بیشتری نسبت به مردان نیاز دارند تا زخمهای عاطفی خود را التیام بخشند.

۴- مردان منطقی تر از زنان میباشند. مردان در كنترل احساسات خود، دادن تـوضیـحات و استدلالهای منطقی و تسلی دادن زنان اندوهگین بهتر میباشند.

۵- زنان كنجكاه تر از مردان میباشند. زنـان مـراقب همه چیز هستند: مـردم چه لباسی می پـوشند، كدام فروشگاه حراج كرده، كـدام فـرد مشهور می خواهد طلاق بـگیـرد و یـا چه كسی دوست پسر جدید پیدا كرده است.

۶- مردان بی پرواتر و خشنتر از زنان میباشند. شـاید بـخاطر آن اسـت كـه عـضلانی تر و نیرومنتر هستند. آنها ترجیح میدهند مشكلاتشان را با مشت و لگد حل كنند.

۷- زنان در بكار بستن لطافت و ملایمت و اشك ریختن برای آن كه قـلب مردی را تسخیر كنند مهارت خاصی دارند. هنگامی كه زنی میگرید و غصه میخورد حتی دل سنگدلترین مرد را نیز به رحم می آورد.

۸- زنان نـیاز بیشتری به همدم و مراقبت كلی دارند. مردان نیز احتیاج به فضا و وقت آزاد دارنـد تا كارهایـی كـه دوسـت دارنـد را انـجـام دهنـد. مـردان نـیاز دارنـد تا عادات و سبك زندگیشان حتی پس از ازدواج بدون تغییر باقی بماند.

۹- زنان صدای تیزتر و گوشخراشتری دارند كه بعضی اوقات تكان دهنده میباشد خصوصا زمانی كه آنها میخندند و یا در مورد چیزی گله و شكایت می كنند كه برای برخی مردان تقریبا آزر دهنده است.

۱۰- زنان دوسـت دارند تـا مـردان از آنـها محافظت كنند مردان نیز دوست دارند تا از زنان مـحافظت كنند. هر جـا كـه زنـان مـورد آزار و اذیـت قـرار بگیرند مردان فعالانه به كمك آنها خواهند شتافت.

۱۱- از مـردان انـتظار می رود در حضور زنان نجابت خود را به نمایش بگذارند. راه را برای زنان باز كنند، صنـدلی را بـرای خـانـم بـعقـب بیـاورد تــا بنشیند و یا برای آنها نوشیدنی بریزند.

۱۲- مردان نسبت به شان و منزلت خود حساستر می بـاشـند زیـرا مـردان در قید و بند نـمـاد مردانگی هستنـد. بـنـابرایـن از آنـكه شـان و مقام مردی آنها زیر سوال برود بسیار خشمگین خواهند شد.

۱۳- مـردان در تـجربه كـردن اعــمال و ورزشهای مخاطره آمیز بی باك تـر و دلیـرتر از زنـان میباشند. مردان به ورزشهای پرسرعت و پر تصادم علاقه مندند.

۱۴- مـا مـعـمولا آنكه شـوهری بیشتر از هـمسرش پول در بـیـاورد را مـورد پـذیـرش قـرار میدهیم اما برعكس این قضیه سبب میگردد تا آبرو و وجهه مرد از میان رفتـه و دیگران به چشم حقارت به وی نگاه كنند.

۱۵- زنان وابسته به شوهرانشان برای اداره زندگی كاملا قابل قبول مردم می باشد اما شوهرانی كه كار می كنند ولی بـرای غذا و پـول وابـسته به زنانشان می بـاشند سربار تلقی میگردند.

۱۶- بیشتر اوقات هنگامی كه زنان با مردان بحث می كـنـند در كنار یكدیگر می ایستند این گونه كسب پشتیبانی و حمایت كمتر در میان مردان مشاهده می گردد شاید بدین علت كه مردان منطقی تر میباشند.

۱۷- هرگاه بحث و مشاجره ای میان زن و مرد صورت میگیرد كسی كه باید تسلیم گردد مـرد اسـت و كسی كه بیشتر مورد همدردی و جانبداری از سوی دیگران قرار میگیرد زن میباشد