تفنگ هایتان را خاک کنید (+عکس)

تفنگ هایتان را خاک کنید (+عکس)

تفنگهایتان را خاک کنید

 

 

روزگاری برای این مردم ،

 

 

 

درختی میروید از تفنگ ،که اجنبی نباشد…

 

 

 

اجنبی ، فقط روس و انگلیس نیست

 

 

 

هر کسی است که برای مقداری پول ،

 

 

 

تفنگش را بر سر ِ من و شما گرفته، تا آزدای فراموش شود …

 

میرزا کوچک خان

تفنگ هایتان را خاک کنید (+عکس)

حقیقت نوشت

زندگی میتواند فوق العاده باشد ، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذراند . . .