جملاتی ارزشمند و زیبا از سقراط

مجموعه : فرهنگ و هنر
جملاتی ارزشمند و زیبا از سقراط
دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.
——————————————————————
 

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط

 
——————————————————————

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط
 

——————————————————————

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط
 

——————————————————————

من تا آنجا كه می‌توان، حق‌شناسی می‌كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی‌آید. سقراط
 

——————————————————————

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.سقراط 


——————————————————————

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط


——————————————————————

شیرین‌ترین مرگ‌ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط
 

——————————————————————
 

هیچ كس نمی‌داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می‌گریزند، براستی، ره‌آوردی بزرگ است.  سقراط


——————————————————————
 

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط


——————————————————————

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند. سقراط


——————————————————————
 

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط


——————————————————————
 

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط


——————————————————————

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط
 
——————————————————————


مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط
——————————————————————
 

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

——————————————————————
 

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.سقراط


——————————————————————
 

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد.  سقراط


——————————————————————

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط


—————————————————————–
 

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط 


——————————————————————
 

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط


——————————————————————
 

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.سقراط


——————————————————————
 

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط


——————————————————————
 

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط


——————————————————————

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است. سقراط
 

——————————————————————
 

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

——————————————————————
خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط


——————————————————————
 

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

——————————————————————
 

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط


——————————————————————
 

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.سقراط


——————————————————————

 

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.سقراط

 
——————————————————————

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است. سقراط


——————————————————————

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

 
——————————————————————
 

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.سقراط
 

——————————————————————
 

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.سقراط

 
——————————————————————
 

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری. سقراط