جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا كارهای بزرگ انجام بدهم.  بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

موسیقی مانند كشوری است كه روح من در آن حركت می كند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد كمی از افراد می فهمند كه در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.   بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون

 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

موسیقی از فكر تراوش می كند و در قلب می نشیند. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم كند. بتهوون

 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

من جز خوبی نشان دیگری كه نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

تكامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد كه هیچ كدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.  بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون
 

  جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش؛ زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

زیانی كه از بیان حقی متوجه من گردد به مراتب مرا گوارا و دلپذیرتر است تا آنكه پنهان كردن مطلبی، ضرری به حقی برساند. بتهوون

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

همواره تقوی را به كودكان خود توصیه كنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون

 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون
 

 جملاتی زیبا و کوتاه از بتهوون

 

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون
 

  منبع:jomalatziba