جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

 

مجموعه ای از جدیدترین و خواندنی ترین جملات زیبا در مورد خداوند بزرگ

 

کوله بارم بر دوش ٬
سفری می باید ٬ سفری تا
ته تنهایی محض
هر کجا لرزیدی ٬ از سفر ترسیدی
فقط آهسته بگو :
من خدا را دارم

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

خداوند

 

خـدا جونم
دارم برای خوب شدن خودم
 لحظه شماری میکنم
دلم میخواد همونے بشم که میخوای
کمکم کن….

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

اس ام اس درباره خدا

 

خدایا…
گاهے دنیا و نامرادی هایش دلم را به درد مےآورد..
اما برق امید به تو از چشمانـم نمےرود،
خوب مےدانم هوای دلـم را داری
وقتے تو را دارم، غمے نیسـت..

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا درباره خدا

 

پروردگارا…
ڪولہ بار تمنـــــایم خالیست
و مـــوج سخاوت تـــو همچنان جاری.
نمے ایستم از حـــــرکت
تا باران مهــــربانیت نایستد.
الــــهی بہ امیــــد خودت

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا در مورد خدا

 

خدا تنها اميديست ڪہ
وقتے همہ رفتند مےماند
وقتے همہ تنهايت گذاشتند
محرمت مے شود
وقتے همہ تنبیهت کردند،پناهت مے شود…

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

متن درباره خدا

 

دعا میڪنم زیر این سقف بلند
روے دامان زمیــن
هر ڪجا خستہ و پرغصه شدے
دستــے از غیب به دادت برسد
و چــہ زیباست
ڪه آن دست ، “خدا” باشد و بس…

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

متن های زیبا در مورد خداوند

 

فقط گوشه چشمــی از نگاه خدا
براے خوشبختی همہ
انسانها ڪافیست
ایـن نگاه را برایتان آرزو میڪنم …

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات درباره خدا

 

خدا تنها اميديست ڪہ
وقتے همہ رفتند مےماند
وقتے همہ تنهايت گذاشتند
محرمت مے شود
وقتے همہ تنبیهت کردند،پناهت مے شود…

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

اس ام اس خداوند

 

پروردگارا…
ڪولہ بار تمنـــــایم خالیست
و مـــوج سخاوت تـــو همچنان جاری.
نمے ایستم از حـــــرکت
تا باران مهــــربانیت نایستد.
الــــهی به امیــــد خودت

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

اس ام اس با موضوع خداوند

 

وقتے به دلت میفتـه کہ برگردی..
وقتے شوق پیدا مےکنے برای ترڪ گناه
همش کار خداسـت
مگہ میشـہ خدایے که شوق توبه
 رو به دلت انداخته،
نبخشـه؟!

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا در مورد خداوند

 

اگـہ کاری رو برای خـدا انجام می دی..
دیگہ لزومے نداره بقیه بفهمن

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

متن درباره خدا

 

هیچ اتفاقے اتفاقے نیست
کم کم خـــدا تو رو به هر چیزی
 که صلاحته میرسونه
تو فقط راه حق و ادامه بده و کم نیار

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

اس ام اس درباره خدا

 

خـــــدای جانم..
 همیشه برای شنیدن حرفهایمان
وقت داری همیشه در دسترسے
بدون خاموشے
من به مهربانیت دلخوشم
خـودت هوای ما را داشته باش

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا درباره خدا

 

نوشته پشت یک اتوبوس در اروپا
چاقو اسماعیل را نکشت
آتش ابراهیم را نسوزاند
نهنگ یونس را نخورد
دریا موسے را نبلعید
با خدا باش تا نگهبانت باشد

 

جملات زیبا و خواندنی در مورد خداوند

جملات زیبا در مورد خدا

 

خدای جانم..
گاهے زرق و برق دنیا مرا مے فریبد…
مثال کودکے مےشوم کہ
با دیدن اسباب بازی های مغازه ای
 دست مادرش را رها مےکند
نگذار رنگ و لعاب دنیا فریبم دهـد مهربانـم..