حاجی

مجموعه : داستان
مکه نرفته بود پنج سال پیش که به این محل آمد روز عید قربان دو تا گوسفند قربانی کرد و گوشت آن را بین اهل محل تقسیم کرد و از آن روز همه او را حاج آقا صدا می‌کنند ولی چون اکبرآقا پول قربانی را هر سال به موسسات خیریه می‌دهد همه فراموش کردند او پنج سال پیش به مکه رفته است.