تبلیغات

حاصل جمع الگوی پنجم (تست هوش)

حاصل جمع الگوی پنجم (تست هوش)

تست هوش جالب و متفاوت حاصل جمع و نتایج

 

همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید! آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

حاصل جمع الگوی پنجم (تست هوش)

تست هوش جالب و خواندنی

 

••••

••••

•••• 

•••• 

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

 

پاسخ تست هوش: حاصل جمع و نتایج خاص!

 98

مجموع هر عبارت منهای یک را در عدد اول ضرب میکنیم:

 7+8=15

15-1=14

7×14=9

 

منبع : آی هوش

 

تبلیغات