حرم عشق

مجموعه : عاشقانه
حرم عشق
حرم عشق

هرکسی در حرم عشق تو محرم نشود

هر براهیم به درگاه تو اَدهم نشود

تا ز دنیا نکند ترک سلاطین جهان

سالک راه و گزینِ همه عالم نشود

ترک دنیا نکنی، نعمتِ عقبی طلبی؟

این دو عالم به تو یک جای مسلم نشود

گر خردمندی از اوباش جفایی بیند

شادمان گردد و دیگر به سرِ غم نشود

سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین شکند

قیمتِ سنگ نیفزاید و زر کم نشود

سعدیا» گر به تو درد است به درمان برسی

هر که دردی نکشد لایق مرهم نشود