حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)
به گزاش تکناز: یك شركت خدماتی مراسم تشییع جنازه در ژاپن تبلیغات جالبی منتشر كرده است. در این تبلیغ با گلبرگ های رنگارنگ اسكلت یك جسد شبیه سازی شده است.
شاید این گل های رنگارنگ  برای تغییر دید كسانی كه مرگ را با تیرگی و سیاهی مشترك میدانند به گونه ای روحیه بخش باشد. مخصوصا بعد از اتفاقات سال گذشته زمین لرزه در ژاپن كه هزاران نفر در آن جان باختنداین حركت بتواند كمی روحیه مردم آسیب دیده را تغییر دهد.
 
 
 
 

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)
 

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)
 

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)
 

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)
 

حرکت جالب ژاپنی ها در تشییع جنازه های خود! (عکس)