حقیقتی تلخ ! (عکس)

مجموعه : عاشقانه
حقیقتی تلخ ! (عکس)

این قانون این هستی هست و زندگی باز هم ادامه دارد…