خدا هیچ بچه ای رو بی مادر نکنه ! (عکس)

خدا هیچ بچه ای رو بی مادر نکنه ! (عکس)
 
صحنه ای دلخراش از پسری بچه ای که در یک یتیم خانه، تصویری خیالی از مادرش کشید و در آغوش او به خواب رفت.

 خدا هیچ بچه ای رو بی مادر نکنه