خروسی در نیشابور تخم می گذارد

در مناطق مختلف ، این گونه حیوانات را با این عقیده كه بد یمن هستند می كشند یا می سوزانند.
ایرنا: یك خروس عجیب الخلقه كه در نیشابور تخم می گذارد،در موزه حیات وحش این شهردر معرض دید عموم قرار گرفته است.

رییس این موزه گفت:این خروس به طور مرتب روزانه در سه وقت حوالی اذان صبح و دو ساعت مانده به اذان های ظهر و مغرب، آواز سرداده و روزانه یك عددتخم مرغ با پوسته آجری رنگ می گذارد.

حسین حصاری با اشاره به اینكه این حیوان متعلق به خانواده ای در یكی از روستاهای سرولایت است ،خاطر نشان كرد:بنا به نظر كارشناسان دامپزشكی این حیوان دچار عارضه دو جنسیتی است و هر دو هویت مرغ و خروس بودن را دارد.

وی گفت : در مناطق مختلف ، این گونه حیوانات را با این عقیده كه بد یمن هستند می كشند یا می سوزانند.

حصاری گفت :اکنون موزه حیات وحش نیشابور با 450 نوع و گونه حیوان تاكسیدرمی شده در گروه های خشك زی ، آبزی ، پرندگان ، عجیب الخلقه و ناقص الخلقه به عنوان یكی از مراكز بزرگ فرهنگی و گردشگری شناخته می شود.