خطای دید بسیار جالب مخصوص بینندگان تکناز !

خطای دید بسیار جالب مخصوص بینندگان تکناز !
به مدت کافی به قطار نگاه کنید و سپس به سادگی با ذهنتان جهت حرکت تغییر می کند.
 
شما می توانید با ذهنتان جهت حرکت قطار را تعیین کنید.