خطای دید های جالب و دیدنی !! (سری – 9)

خطای دید های جالب و دیدنی !! (سری – 9)

 

عکس اول : سه مربع اول با وجود اینکه صاف هستند ولی کج به نظر می رسند.

 

خطای دید های جالب و دیدنی !! (سری - 9)

 

عکس دو : با وجود اینکه مربع های رنگی همه در یک سطر و ستون هستند ولی موج دار به نظر می رسند.

 

خطای دید های جالب و دیدنی !! (سری - 9)

 

عکس سه : در نگاه اول شاید خانم ها را با ستون اشتباه بگیرید…