خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

مجموعه : مطالب طنز
خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)
 
 

تا حالا در مورد خوابگاه دانشجویی پسران چه تصوری داشتید؟؟! 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ساعت ۲ نصف شب یک اتاق

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

 

 

ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

ساعت ۴ صبح هنگام خواب

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

وضعیت تحصیل در خوابگاه

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

اولین روزهای خوابگاه

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذست چند روز

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

پایان گفت و گو

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

امکانات غذایی در خوابگاه

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

طریقه ظرف شستن در خوابگاه

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)

و این هم آخر عاقبتش!!

خوابگاه دانشجویان پسر !! (آخر خنده)