داستان تعطیل شدن مدارس در روز برفی !! (عکس)

داستان تعطیل شدن مدارس در روز برفی !! (عکس)
زمان ما که بود شانس نداشتیم که …