دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

 

زرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد

 

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟
 

خون میگوها آبی رنگ است، عنکبوتها خونی روشن و شفاف دارند


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

   ۸5% گیاهان در اقیانوسها رشد میکنند


                                     

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود الماس استزرافه تازه متولد شده ۲ متر قد دارد


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

از دست دادن تنها ۱٪ از اب بدن موجب تشنگی میشوددانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

  ۷۵٪ جرم اتمفسردر ۱۰ کیلومتر ضخامت پائین جو قرار گرفته است
بر هر سانتی متر از سطح زمین ۱۰۵ کیلو گرم هوا وجود دارد

دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

  تغییر فاصله زمین و خورشید تاثیری بر دما ندارد بلکه زوایه تابش خورشید موثر است

تبخیر از سطح خاک عمده ترین منبع هدررفت آب بصورت تبخیر در ایران است.

به ازای هر ۱ ٪ افزایش نمک محلول در آب ۱ ٪ از شدت تبخیر کاسته می شود

اگر تمام یخهای قطبی ذوب شوند آب دریاها ۱۴ متر بالا می آید.

ارتفاع تبخیر در ایران ۲ متر و ارتفاع متوسط بارندگی ۲۴ سانت است

 


 
دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟
رشد کودک در بهار بیشتر است

اعصابی که در بدن شما وجود دارند به اندازه فاصله زمین تا ماه است

در یک سانتی متر از پوست شما ۱۲ متر عصب و ۴ متر رگ و مویرگ وجود دارد


دانستنی های کودکان : آیا می دانید ؟

                 حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند