دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر

دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر
 
تکناز : به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از 10 عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد.
اسم : بدر
سن :۲۵
شهرت: باربی
متولد :کویت

 دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر
 
 دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر - www.taknaz.ir
 
 دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر - www.taknaz.ir
 
 دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر - www.taknaz.ir
 
 دختری باورنکردنی که زمانی پسر بوده است !!! + تصاویر - www.taknaz.ir