توضیحاتی درباره ی درد سیاتیك

مجموعه : پزشکی و سلامت
توضیحاتی درباره ی درد سیاتیك

از آنجایی كه بیشترین وزن و نیروی خم شدگی بر روی قسمتهای پایینی مهره های‌ كمری وارد می شود، اعصابی كه بیشتر دچار آسیب می‌شوند.

توضیحاتی درباره ی درد سیاتیك

عبارتند از:

ریشه عصب پنجم كمری «كه از بین مهره چهارم و پنجم كمری بیرون می آید» و ریشه عصب اول خاجی «كه از بین مهره پنجم كمری و استخوان خاجی بیرون می آید».

توضیحاتی درباره ی درد سیاتیك

این دو عصب همراه با عصبهای دیگر، تشكیل عصب سیاتیك را می دهند كه به سمت پایین و پشت رانها و پاها میرود.

 

دردی كه بعلت آسیب به این عصب ایجاد میشود را اصطلاحاً سیاتیكا یا سیاتیك «Sciatica» می نامند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز