درسته دوست من؟! ( جالب و خواندنی)

درسته دوست من؟! ( جالب و خواندنی)

متنی کوتاه اما جالب و  خواندنی

آدم هایی رو میشناسم که با دیدن همچین آدم هایی

زمین و زمان را مقصر میگیرند،

در حالی که خودشون

هیچگاه کوچکترین قدمی برای کمک بهشون برنداشتن..

درسته دوست من؟؟!!!

 

آه نوشت

مقصد …

مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست …

دنیای ِ آدم بزرگ ها …

فقط جادّه دارد …!

 

مطالب جالب و خواندنی