درس زندگی …

آموخته ام …… بهترین كلاس درس دنیا كلاسی است كه زیر پای پیر ترین فرد دنیاست .
آ‌موخته ام …… وقتی كه عاشق هستید عشق شما در ظاهر نیز نمایان می شود.
آموخته ام …… تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گوید : تومرا . شاد كردی .
آموخته ام …… داشتن كودكی كه در آغوش شما به خواب رفته زیباترین حسی است كه در دنیا وجود دارد .
آموخته ام …… كه هرگز نباید به هدیه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت .

آموخته ام …… كه همیشه برای كسی كه به هیچ عنوان قادر به كمك كردنش نیستم دعا كنم .
آموخته ام …… كه مهم نیست كه زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتیاج به دوستی داریم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشیم .
آموخته ام …… كه زندگی مثل یك دستمال لوله ای است هر چه به انتهایش نزدیكتر می شویم سریعتر حركت می كند .

آموخته ام …… كه پول شخصیت نمی خرد .
آموخته ام …… كه تنها اتفاقات كوچك روزانه است كه زندگی را تماشایی می كند
آموخته ام …… كه چشم پوشی از حقایق آنها را تغییر نمی دهد .

آموخته ام …… كه این عشق است كه زخمها را شفا می دهد نه زمان .
آموخته ام …… كه وقتی با كسی روبرو می شویم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد .
آموخته ام …… كه هیچ كس در نظر ما كامل نیست تا زمانی كه عاشق بشویم.
آموخته ام …… كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .
آموخته ام …… كه فرصتها هیچگاه از بین نمی روند ،‌ بلكه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد.
آموخته ام …… كه لبخند ارزانترین راهی است كه می شود با آن نگاه را وسعت داد.
آموخته ام …… كه نمی توانم احساسم را انتخاب كنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم.
آموخته ام …… كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستید .
آموخته ام …… بهترین موقعیت برای نصیحت در دو زمان است : وقتی كه از شما خواسته می شود ،‌ و زمانی كه درس زندگی دادن فرا می رسد .

آموخته ام …… كه گاهی تمام چیزهایی كه یك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست اوست و قلبی است برای فهمیدن وی .