درس عبرت (از كتاب داستان ها و پند ها):

مجموعه : داستان
مروان بن محمد بن مروان بن حكم،آخرین خلیفه بنی امیه بود كه به دست عباسیان در سال 132 هجری كشته شد.او همانند اجداد ناپاكش،خیلی ظلم كرد.یكی از ظلم هایش این بود كه زبان یكی از غلامانش را برید و به دور انداخت،گربه ای آمد و آن زبان را خورد. از قضا وقتی كه مروان را كشتند، سرش را از بدن جدا كردند و زبانش را بریدند و به دور انداختند.همان گربه آمد و آن زبان را خورد!