در مورد حس ششم

در مورد حس ششم

نام این پدیده را چه الهام و پیش آگاهی دل بگذاریم، چه حس ششم و یا هر چیز دیگری، همه ما احتمالاً دست كم یك بار آن را تجربه كرده ایم. البته اغلب اوقات وقتی چیزی به اصطلاح “به دل كسی برات” می شود، بعد معلوم می شود كه پیش بینی آن فرد اشتباه بوده است. مثل مسافران هواپیماهایی كه به هنگام نقص فنی به دلشان برات شده كه هواپیما سقوط كرده و آنها كشته خواهند شد، اما چنین نشده است. اما گاهی به نظر می رسد كه این گونه پیش آگاهی ها و الهامات قلبی به واقع درست است .

تحقیقات جدید در زمینه كاركرد مغز نشان می دهد بخشی از مغز انسان همچون حس ششم فعالیت می كند و قادر است به طور ناخودآگاه خطرات اطراف را تشخیص دهد.
محققان دریافتند ؛بخشی از قشر جلویی مغز موسوم به ACC قادر است ریزترین تغییرات در محیط اطراف انسان را تشخیص دهد و انسان را نسبت به خطری كه وی را تهدید می كند، آگاه سازد.
بخش ACC بدون اینكه خود انسان آگاه باشد، اطلاعات و تغییرات محیط اطراف را به دقت در نظر دارد و كوچكترین تغییرات را تشخیص می دهد و به انسان خبر می دهد.
محققان با توجه به نحوه فعالیت این بخش، آن را نوعی حس ششم خوانده اند كه در مغز قرار دارد.

مطالعات پیشین نشان می دادند كه به هنگام تصمیم گیریهای دشوار و یا پس از اینكه انسان اشتباهی مرتكب می شود، فعالیت بخش ACC كه در جلوی مغز قرار دارد، افزایش می یابد.
اما مطالعات جدید نشان می دهد ACC همانند یك سیستم هشدار دهنده اولیه فعالیت می كند و می تواند قبل از اینكه رفتار افراد به نتیجه منفی ای منجر شود، به آنان نسبت به اشتباهی كه در راه است، هشدار دهد. در نتیجه افراد می توانند با هوشیاری بیشتر از بروز یك تصمیم یا فعالیت اشتباه جلوگیری كنند.

البته برخی معتقدند قدرتهای روحی و ادراكات فراحسی نیز یكی از ده پدیده ای است كه در حال حاضر توجیه علمی ندارد. خیلی ها اعتقاد دارند كه الهام و پیش آگاهی دل نوعی قدرت روحی است. منظور ما دست یافتن به دانشی مرموز و یا ویژه در مورد جهان و یا آینده است. محققان افرادیرا كه مدعی داشتن قدرتهای روحی هستند مورد آزمایش قرار داده اند. اما نتایج به دست آمده تحت شرایط علمی كنترل شده تا كنون منفی و مبهم بوده است. برخی استدلال كرده اند كه قدرتهای روحی را نمیتوان در بوته آزمایشات علمی قرار داد و یا اینكه این قدرتها در حضور افراد ناباور و یا دانشمند كاهش مییابد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، علم در وضعیت كنونی، هرگز قادر به اثبات و یا نفی وجود قدرتهای روحی نخواهد بود.

البته در رشته روانشناسی از سال 1951 با آزمایشات دكتر راین، گرایش یا شاخه جدیدی در برخی از دانشگاه ها دایر شد تحت عنوان فرا روانشناسی Para Psychology كه به بررسی علمی دیده های غیر متعارف روان شناختی، تحت عنوان ادراكات فوق حسی( Extra Sensory Perception ) یا مخفف ESP میپردازد. این پدیده ها در دو طبقه زیر تقسیم می شوند :

الف: تله پاتی( Telepathy) فكر خوانی و انتقال فكر به دیگران ب: روشن بینی یا غیبگویی (Clairvoyance ) : دیدن یا ادراك اشیاء و رویدادها بدون دیدن آنها مثل اینكه شخص تعداد و نوع شكل های هندسی داخل یك پاكت مهر و موم شده را بگوید، یا از راه دور اطلاعاتی درباره وضع و افراد خانه شخصی دیگری بدهد. ج: پیشگویی و آینده بینی ( Precognition) : ادراك و حس كردن اتفاقات در آینده

-2 حركت روانی اشیاء( Psychokinesis ) :
حركت روانی و اثر گذاری از راه دور به روی اشیاء ( Psychokinesis ) در مورد تاثیر گذاری ذهن بر ماده و امواج و انرژی ساطع شده از مغز، دستها یا اندام های دیگر و به حركت در آوردن اشیاء گزارشات متعددی دریافت شده است. به طور نمونه خانم نی نل كولاگیتا در روسیه بارها در مقابل چشم های افراد و محققان توانسته است به كمك امواج و انرژی دستهای خود، از فاصله جعبههای كبریت را جابه جا كند و اشیا را به حركت در آورد و یا آزمایشات بسیاری به روی كامنسكی و نیكلایف در روسیه انجام شده است این افراد دارای قدرت فوق روانی، توانسته اند با انرژی و امواج خود لامپی را روشن و خاموش كنند و یا فرد مقابل را دچار گیجی و سردرد نمایند.