دستت را دست کم نگیر ( جالب و خواندنی )

دستت را دست کم نگیر ( جالب و خواندنی )

 

 دست همیشه برای زدن نیست

 

کار دست همیشه مشت شدن نیست

 

دست که فقط برای این کار ها نیست  

 

گاهی دست میبخشد

 

نوازش میکند ، احساس را منتقل میکند

 

گاهی چشمها به سوی دست توست 

 

دستت را دست کم نگیر


زیبا نوشت

بخشنده بودن بیشتر از آنکه توانایی مالی بخواهد ، قلبی بزرگ میخواهد..