دستگاه خودپرداز پیتزا در آلمان !! + عکس

مجموعه : دانش و فناوری
دستگاه خودپرداز پیتزا در آلمان !! + عکس
 
 

خودپرداز پیتزا ایستگاه قطار فرانکفورت آلمان سفارش های مختلف مسافران را ظرف مدت زمان کمتر از 3 دقیقه آماده می کند

دستگاه خودپرداز پیتزا در آلمان !! + عکس