دفن باورنکردنی کودکان در شن برای … + عکس

دفن باورنکردنی کودکان در شن برای … + عکس

تکناز : هر یک از ادیان علاوه بر آدابی که از قبل و بر اساس کتاب آن ها میان پیروانشان رایج شده، باورهای سنتی گاهی نادرست نیز دارند که متاسفانه توسط بزرگان دینی انجام می شود.

دفن باورنکردنی کودکان در شن برای ... + عکس

دفن کردن یک کودک ۷ ساله پاکستانی تا سر در شن های ساحل کراچی نمونه ای از این آداب است که بر اساس یک باور سنتی در سلامتی کودکان موثر به نظر می رسد.

گفتنی است معتقدان به این سنت، آداب فوق را به ویژه پس از کسوف انجام می دهند.