دلش گرفته آخی !! (عکس)

دلش گرفته آخی !! (عکس)
شده دلت بگیره سرت را جایی نباشه که بگذاری ؟!
شده کسی نباشه کنارت که باهاش درد دل کنی ؟!
خدایا همیشه یار دل های تنها باش و تنهاشون نگذار
 
 
اینم برای خنده شما گل های عزیز تکنازی
 
غــضــنفر در خــــــارج
 
دلش گرفته آخی !! (عکس)