دهه شصت بودن یعنی چه؟ (دهه 60 یعنی)

دهه شصت بودن یعنی چه؟ (دهه 60 یعنی)
 

دهه شصت یعنی:

یعنی بیدار شدن با بوی نفت بخاری نفتی
 
یعنی صف کیلومتری نون یعنی آتاری و میکرو
 
یعنی برنج کوپنی یعنی فخرفروختن با کتونی میخی
 
یعنی تلویزیون سیاه و سفید یعنی آدامس خروس نشان
 
یعنی کارت بازی با دمپایی یعنی کپسول بوتان و پرسی
 
یعنی نوار کاست یعنی بوی نفتالین لای رختخواب
 
یعنی خریدن لبو و لواشک از سر کوچه ی مدرسه
 
یعنی سوختگی نارنجی رنگ بلوز کاموایی
 
یعنی نیمکت سه نفره پوشیدن لباس داداش بزرگه
 
یعنی ساختن آدم برفی با لگن حموم
 
یعنی بوی نم زیر زمین یعنی چوبین و برونکا
 
یعنی تیله بازی یعنی اشکنه و خشیل قاشق زنی تو چهارشنبه سوری عاشق شدن از پس پرده حیا و شرم
 
یعنی صدای آژیر قرمز یعنی سریال اوشین دهه شصت
 
یعنی من یعنی تو یعنی ما…